Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hoofdstuk 1 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Verordening is niet van toepassing op overleden personen, omdat dit volgens de wet geen natuurlijke personen meer zijn. Wanneer de gegevens van een overledene iets zeggen over een andere persoon (meer specifiek de nabestaanden) dan kunnen het wel persoonsgegevens zijn, maar dan betreffen ze niet de overledene, maar de andere, levende persoon. U mag op grond van de Verordening persoonsgegevens slechts verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. U mag dus geen persoonsgegevens verwerken zonder dat hiervoor een doel is bepaald. Gegevens verzamelen omdat deze ‘in de toekomst nog weleens van pas kunnen komen’ is dus niet toegestaan. Wel mag u persoonsgegevens voor meerdere doelen tegelijkertijd verwerken. U moet dan uiteraard wel de verschillende doeleinden duidelijk hebben bepaald. Daarnaast moet het doel of moeten de doeleinden uitdrukkelijk omschreven zijn. Dit betekent dat u, voordat u begint met het verzamelen of anderszins verwerken van persoonsgegevens, moet vastleggen waarvoor u deze persoonsgegevens nodig hebt.

De zes rechtsgrondslagen zijn:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Het volgende moet worden gespecificeerd:

 • Het onderwerp/aard en doel van de Verwerking
 • Het soort Persoonsgegevens
 • Beschrijving categorieën Persoonsgegevens
 • Beschrijving categorieën Betrokkenen
 • Beschrijving categorieën ontvangers van Persoonsgegevens

Hoofdstuk 2 Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Van der Lans & Busscher BV (L&B). U dient zich ervan bewust te zijn dat L&B niet verantwoordelijk is voor de Privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. L&B respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Hoofdstuk 3 Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De vastgelegde persoonsgegevens zijn onder andere (maar niet beperkt tot): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 

SSL certificaat

De websites van L&B zijn voorzien van een SSL-certificaat. Persoonlijk gestuurde informatie verloopt via een veilige verbinding.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Privacyverklaring en Disclaimer voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring en/of Disclaimer kunt u contact met ons opnemen:

Van der Lans & Busscher BV

Email:   staatsievervoer@puls-online.nl

tel:       070-3507490

Hoofdstuk 4 Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Beheer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door L&B. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. L&B kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. L&B kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn. Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Verzamelen van passief verstrekte informatie

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor geldt dat er een bewerkersovereenkomst is gesloten en dat gegevens delen uitgezet is. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina’s er binnen de websites bekeken worden, wordt door L&B verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s. Voor zover de gegevens door L&B worden verwerkt, gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van L&B worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van L&B wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Disclaimer voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring en/of Disclaimer kunt u contact met ons opnemen:

Van der Lans & Busscher BV